خرید سیروپ

سیروپ چیست

 در معنا لغوی سیروپ به مایعی سیروپ گفته می شود که در اثر جوشاندن شکر زیاد در آب به دست می آید. سیروپ چسبناک و غلیظ می باشد. همان شربت می باشد سیروپ که از گذشته در آشپزی ها استفاده می…